Zavrieť

TÉMA: Poistná udalosť v zahraničí

Každý, komu sa v zahraničí stane úraz, stratí batožinu, prípadne doklady alebo spôsobí škodu, pokazí sa mu auto či sa mu stane iná nepríjemná udalosť, určite ocení pomoc asistenčnej služby. Tú zabezpečujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni slovensky alebo česky hovoriaci operátori.

V prípade poistnej udalosti v zahraničí môžete postupovať dvojako:

 

  Môžete kontaktovať asistenčnú službu a tá zorganizuje a zabezpečí všetko potrebné prostredníctvom svojim partnerských spoločností (výnimkou sú komplikovanejšie a finančne náročnejšie výkony, hospitalizácie a prevozy na Slovensko, ktoré poistený musí konzultovať s asistenčnou službou. To samozrejme neplatí pre akútne bolestivé stavy a život ohrozujúce stavy, ktoré je možné nahlásiť asistenčnej službe dodatočne, ale čo najskôr).

 

  Druhou možnosťou je, že si vyriešenie poistnej udalosti zabezpečíte samostatne a rovnako si sami uhradíte aj náklady s ňou spojené. Následne, po návrate domov to oznámi poisťovni a doložíte všetky potrebné doklady. Tá vám po prešetrení nahlásenej udalosti, preplatí oprávnené náklady.

 

Špecifikom je asistencia k vozidlu, kedy každú poistnú udalosť v zahraničí treba hlásiť asistenčnej službe, ktorá ďalej stanoví, podľa potreby zabezpečí a uhradí všetky náklady spojené s jej odstránením. Pokiaľ tak neurobíte, strácate nárok na poskytnutie asistencie.