Zavrieť

TÉMA: Poistenie schopnosti splácať úver – nevyhnutnosť alebo luxus?

Hypotéka je pre väčšinu klientov záväzok na obdobie 20 až 30 rokov. Pri uzatvorení zmluvy je preto dobré myslieť aj na zadné dvierka a zvážiť možnosť poistenia schopnosti splácať úver. Aj keď sa vám to môže kvôli vyšším splátkam zdať ako luxus, poistenie vás chráni voči vážnym rizikám a neočakávaným situáciám, ktoré môžu nastať a následne ovplyvniť vaše príjmy a schopnosť splácať hypotéku.

AKÉ DRUHY POISTENIA ÚVERU SI MÔŽETE ZVOLIŤ?
 

Poistenie pre prípad smrti

V prípade smrti dlžníka prechádza záväzok na jeho spoludlžníka, najčastejšie manžela alebo manželku, čo môže výrazne zhoršiť finančnú situáciu celej rodiny. Poistenie tohto rizika zabezpečí, že zostatková časť úveru bude splatená z poistenia, a tak nezaťaží rodinný rozpočet. Pri poistení pre prípad smrti máte na výber dve možnosti – poistenie s klesajúcou sumou alebo poistenie s konštantnou sumou. Poistenie s konštantnou poistnou sumou vám ponúka vyššie krytie, čo znamená, že po splatení zvyšnej sumy poskytnutého úveru z poistenia ešte zostanú vašej rodine financie na bežné výdavky každodenného života. Na druhej strane výhodou poistenia s klesajúcou poistnou sumou je, že splátky sú nižšie a doba platenia poistného je kratšia.
 Poistenie pre prípad úrazov s trvalými následkami

Ďalším vážnym rizikom, ktoré môže negatívne ovplyvniť vašu schopnosť splácať úver sú úrazy s trvalými následkami.  Ak uzatvoríte tento typ poistenia, v prípade plnenia vám bude vyplatený percentuálny podiel z poistnej sumy odpovedajúci závažnosti zdravotného stavu. Na výber máte lineárne alebo progresívne plnenie. Pri poistení s lineárnym plnením je poistenému vyplatené percento z poistnej sumy rovnajúce sa percentu telesného poškodenia. Pri progresívnom plnení je plnenie istým násobkom základnej čiastky odpovedajúcej percentuálnemu poškodeniu zdravia. Tento typ poistenia je drahší, no prináša vyššie plnenie.
 Poistenie rizika úplnej alebo čiastočnej invalidity a vážnych ochorení

Pri poistení plnej invalidity dochádza k poistnému plneniu v momente, kedy vám je uznaná plná invalidita. Naopak pri poistení čiastočnej invalidity vám prináleží plnenie už v prípade, ak vaša schopnosť pracovať klesne o viac ako 40%. Podľa toho, či bolo dohodnuté jednorazové plnenie alebo ročný dôchodok, môžu byť finančné prostriedky použité buď na vyplatenie dlžnej sumy úveru alebo na jednotlivé mesačné splátky. Poistné plnenie pri vážnych a civilizačných ochoreniach alebo operáciách sa vypláca podľa závažnosti diagnostikovaného ochorenia od 20 až do 100% z dohodnutej poistnej sumy. Peniaze slúžia na finančné pokrytie procesu liečenia či ako pomoc rodine pri bežnom fungovaní alebo splácaní hypotéky.
 Poistenie rizika straty zamestnania

Poistenie vám po splnení stanovených podmienok poskytne finančné prostriedky v dohodnutej výške po dobu 12 mesiacov na to, aby ste mohli bez problémov pokračovať v splácaní úveru a nenarušiť tak nevyhnutný chod domácnosti.

 


 

Každá banka poskytuje osobitné možnosti poistenia schopnosti splácať úver. Vybrať si môžete napríklad základný balík poistení, ktorý pokrýva 2 až 3 riziká alebo komplexný balík, v ktorom sú zahrnuté všetky riziká. Poistenie s rovnakými rizikami je však možné uzatvoriť aj v komerčnej poisťovni a využiť tak možnosť jednou zmluvou poistiť dlžníka, spoludlžníka ( partnera) a tiež deti.

 

 

Výhody poistenia schopnosti splácať úver ocení každý z nás až vtedy, keď sa dostane do nepriaznivej situácie a splácanie jeho záväzkov v banke je ohrozené.

 

Nečakajte na poslednú chvíľu a nechajte si poradiť od špecialistu v oblasti poistenia.