Zavrieť

TIP: Kúpili ste si nehnuteľnosť na hypotéku? Na tieto tri veci by ste určite nemali zabudnúť

Ak ste práve čerpali hypotekárny úver či kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite na povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zmluvy s bankou, ale aj zo zákona.

 

1. Väčšina bánk vyžaduje, aby ste do 60 - 90 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva priniesli banke výpis z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti, na ktorom ste uvedený ako vlastník.

 

Presnejšie podmienky však určuje úverová zmluva. V prípade refinancovania úveru, si banka spravidla žiada list vlastníctva so zapísaným záložným právom v jej prospech, na ktorom už nie je zapísané záložné právo pôvodnej banky.

 

2. Vaše daňové povinnosti súvisiace s nadobudnutím nehnuteľnosti, prípadným prenájmom alebo predajom nehnuteľnosti


Ako nový vlastník nehnuteľnosti máte povinnosť oznámiť správcovi miestnej dane, že ste nadobudli nehnuteľnosť – urobíte tak podaním daňového priznania najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho rioka.  Potrebné tlačivá nájdete na web stránke mesta alebo na mestskom úrade.


V prípade prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti (napr. jednej izby), je potrebné, aby ste sa registrovali na príslušnom daňovom úrade. Na základe registrácie vám bude pridelené daňové identifikačné číslo.


Ak ste svoju nehnuteľnosť predali, príjem z predaja nehnuteľnosti sa zdaňuje sadzbou 19%. Základom dane je čistý príjem – teda rozdiel medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a cenou, za ktorú ju ako vlastník predáte, pričom je možné odpočítať si aj náklady spojené s obstaraním a údržbou nehnuteľnosti (napr. rekonštrukcia, daň a pod.). Taktiež máte povinnosť uhradiť osobitný jednorazový odvod do zdravotnej poisťovne. Presnejšie informácie vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa.


V určitých prípadoch môžete byť od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti oslobodení, a to po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti (dňom nadobudnutia je deň rozhodnutia príslušného správneho orgánu – katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva). Ak ste nehnuteľnosť prenajímali a viedli si evidenciu o výdavkoch, ktoré ste si každý rok uplatňovali v daňovom priznaní, platia iné pravidlá pre oslobodenie od dane. Viac informácií nájdete na túto tému nájdete na www.financnasprava.sk

 

3. Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete (nie je to vaša povinnosť) na miestnom alebo obecnom úrade, a to na ohlasovni pobytov. Platí to však len v tom prípade, ak ste občan SR.

 Podrobnejšie informácie na túto tému nájdete na našej webstránke, v podsekcii Užitočné informácie.