Zavrieť

TÉMA: Poistite svoj dom už od základov

Poistenie domu vo výstavbe si vyžaduje vašu pozornosť rovnako ako poistenie domu v užívaní a tiež je jednou z podmienok poskytnutia hypotekárneho úveru na financovanie stavby. Aké sú jeho špecifiká a na čo je dôležité sa zamerať pri tomto druhu poistenia?

 

Aj keď sú si poistenie domu v užívaní a domu vo výstavbe veľmi podobné (napr. v predmete poistenia, rizikách či podmienkach krytia), poistenie domu vo výstavbe má svoje špeciality. Ide napríklad o poistenie mechanizmov a náradia, ktoré sú na stavbe využívané a tiež materiálu, ktorý potrebujete k dokončeniu stavby. Pred uzatvorením zmluvy by ste si mali podrobne preštudovať podmienky, na ktoré poisťovňa kladie dôraz. Hovoríme napríklad o zabezpečení samotnej stavby, rovnako aj celého miesta poistenia alebo o uložení stavebného materiálu a stavebných strojov v súvislosti s rizikom krádeže.Ako poisťovňa nastavuje rozsah poistného krytia?Častou otázkou pred uzatvorením poistenia je rozsah poistného krytia, teda poistné riziká, ktoré sú poistením kryté a tie, ktoré poistenie nekryje. Poistenie rodinného domu počas stavby sa dojednáva pre prípad štandardných rizík, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, zemín, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení.
Tieto základné riziká nájdete takmer v každom produkte, ktorý je určený na poistenie nehnuteľnosti vo výstavbe. Súčasné produkty vám umožňujú pri poistení nehnuteľnosti vo výstavbe dojednať aj riziko krádeže namontovaných stavebných súčastí vlámaním, pri ktorom páchateľ prekoná prekážku alebo dôjde k lúpežnému prepadnutiu. Pripoistiť si môžete tiež riziko krádeže stavebného materiálu a stavebných mechanizmov uložených na mieste vašej výstavby. Tu treba veľmi dôsledne dbať na splnenie podmienok zabezpečenia, ktoré sa dotýkajú okien, dverí, mreží, oplotenia a pod. Pokiaľ by tak došlo ku krádeži napr. stavebného materiálu, ktorý by ste iba voľne ponechali na stavenisku bez oplotenia, nebude poisťovňa krádež považovať za poistnú udalosť, a tým pádom nemôžete očakávať náhradu spôsobenej škody. V opačnej situácii, ak by bol pozemok oplotený, je možné, že od poisťovne dostanete plnenie, avšak v obmedzenej výške. Každá poisťovňa má stanovené horné hranice plnenia pre tieto predmety, a iba málokedy je ich možné špeciálnym pripoistením navýšiť. Poistením rozostavanej stavby možno chrániť nielen samotný rodinný dom vo výstavbe a jeho stavebné súčasti, ale tiež vedľajšie stavby patriace k poistenému rodinnému domu, chodníky, ploty a ohradové múry patriace k priľahlému pozemku, ktoré sú zahrnuté do rozpočtu rodinného domu.Poistenie zodpovednosti netreba opomenúťPri poistení stavieb by ste nemali zabúdať ani na poistenie zodpovednosti v súvislosti s vlastníctvom domu vo výstavbe a tiež poistenie zodpovednosti stavebníka alebo osôb vykonávajúcich pre vás stavebné práce. Pri stavbe sa totiž môže stať čokoľvek a takto budú kryté škody, ktoré stavebník spôsobí svojou činnosťou tretej osobe.

Zvláštnosťou pri poistení domu vo výstavbe je, že niektoré riziká nadobúdajú účinnosť až splnením dodatočných podmienok – napr. riziko víchrice, krupobitie. Toto riziko začína byť kryté až od chvíle, kedy celú stavbu a všetky jej otvory uzatvoríte. Myslíme tým dokončenie stavby, strechy, namontovanie dverí a okien.

Poistná suma v prípade poistenia rozostavanej stavby vychádza buď z rozpočtových nákladov na stavbu
alebo z predpokladanej konečnej ceny stavby. Podmienkou uzatvorenia poistenia je priloženie platného stavebného povolenia. Poistenie je zvyčajne uzatvorené na dobu neurčitú, čo znamená, že keď po dokončení stavby a získaní kolaudačného rozhodnutia doručíte platné dokumenty do poisťovne, dôjde k zmene charakteru poistenia, teda poistenie rozostavanej stavby sa zmení na poistenie domu v užívaní. Kolaudačné rozhodnutie by ste mali stihnúť doručiť do poisťovne do troch rokov od začiatku výstavby, inak je potrebné požiadať poisťovňu o predĺženie tejto lehoty.

 

Staviate alebo rekonštruujete? Obráťte sa na nášho poistného špecialistu, ktorý vám poradí, ako výhodne poistiť svoj dom.