Zavrieť

TIP: Z čoho financovať obnovu bytového domu, keď fond opráv nestačí?

Vlastníci bytových a nebytových priestorov sa často dostanú do situácie, kedy bytový dom, ktorí užívajú, začne vyžadovať neodkladnú rekonštrukciu. Tá stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré nemajú k dispozícii, preto musia hľadať náhradnú alternatívu. Riešením je úver na obnovu bytového domu. Ako postupovať pri žiadosti o tento typ úveru?

 

 

Záleží na rozhodnutí vlastníkov


S úverom, ale aj s realizáciou obnovy či rekonštrukcie bytového domu musí v zmysle § 14 ods. 3 zákona súhlasiť väčšina vlastníkov, a to až dve tretiny. 
Rozhodovanie prebieha hlasovaním na schôdzi vlastníkov. V prípade písomného hlasovania podľa tohto ustanovenia podpis každého vlastníka musia potvrdiť najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov.

 

Je si z čoho vyberať


Tento druh úverov poskytujú banky aj stavebné sporiteľne, a to na rôzne účely ako napríklad:

 • oprava spoločných častí a zariadení bytových domov (nahrádzanie opotrebovaných konštrukcií, obnova funkčnosti domu),
 • modernizácia spoločných častí a zariadení domu (využitie modernejších materiálov a technológií na odstránenie zastaraných a opotrebovaných častí),
 • rekonštrukcia domu,
 • oprava, modernizácia a rekonštrukcia balkónov, lodžií, okien a pod. – ak sa realizujú naraz pre celý dom,
 • prefinancovanie pôvodného úveru poskytnutého na tento účel,
 • preplatenie nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie.


Banky (komerčné banky a stavebné sporiteľne) poskytujú tieto úvery už od cca 5 000 EUR až do 1 mil. EUR, resp. s prepočtom zadlženosti na jeden byt do max. 15 000 EUR. Splatnosť je možná zhruba do 25 rokov (záleží na výške úveru, konkrétnom prípade a podmienkach konkrétnej banky). Úroková sadzba sa pohybuje niekde medzi 2 až 3% a môže byť variabilná alebo fixovaná na určitý počet rokov (3,5,10).

 

Podmienky a ďalšie náklady spojené s úverom


Poskytnutie úveru je zväčša spoplatnené a môžu sa s ním viazať aj ďalšie poplatky (napr. poplatok za predčasné splatenie). Podmienky na získanie úveru ako aj výška úrokovej sadzby sú odlišné. Závisia od účelu úveru, výšky fondu údržby a opráv, výšky príspevkov vlastníkov do fondu, hodnoty zabezpečenia a iné.

Prehľad, pomoc a servis spojený s vybavením takéhoto úveru vám môže poskytnúť aj kvalifikovaný finančný sprostredkovateľ, ktorý má s týmito inštitúciami uzatvorenú zmluvu.Informatívny prehľad dokumentov k podaniu žiadosti o úver pre bytový dom

 • aktuálny doklad preukazujúci právnu subjektivitu správcu/SVB
 • list vlastníctva
 • zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve
 • poistná zmluva
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondov bytového domu
 • rozpis ročných platieb jednotlivých bytov, nebytových priestorov do fondov s uvedením platobnej disciplíny (omeškania, dlhy a pod.),
 • zmluva so zhotoviteľom diela alebo rozpočet rekonštrukcie či obnovy
 • doklad o schválení prác a odsúhlasení dodávateľa prác – rozhodnutie prijaté vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
 • doklad o odsúhlasení úveru na financovanie, jeho podmienok a zabezpečenia úveru