Zavrieť

Užitočné informácie

 

Čerpali ste úver, kúpili nehnuteľnosť alebo sa plánujete prihlásiť na trvalý pobyt? Pripravili sme pre vás kompletné informácie, ktoré vám môžu pomôcť.

 

Povinnosti po čerpaní hypotéky

 

Väčšina bánk vyžaduje, aby ste do 60 - 70 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva priniesli banke výpis z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti (presné podmienky určuje úverová zmluva), na ktorom budete uvedený ako vlastník. V prípade refinancovania úveru, banka si spravidla žiada list vlastníctva so zapísaným záložným právom v jej prospech, na ktorom už nie je zapísané záložné právo pôvodnej banky.

 

Prihlásenie sa na trvalý pobyt


Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete na miestnom úrade, resp. na obecnom úrade, a to na ohlasovni pobytu. Platí to len pre občanov SR. Na prihlásenie potrebujete nasledovné doklady:

  • platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list – originál a zákonný zástupca musí byť prítomný s platným občianskym preukazom),
  • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu alebo rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
  • list vlastníctva (nie je možné predložiť informatívny výpis z kataster portálu)
  • pri prechode z iného okresu je potrebné predložiť aj rodný list alebo sobášny list
  • pre zapísanie titulu - doklad o vzdelaní (originál k nahliadnutiu)

Na ohlasovni sa zaznamená zmena pobytu a pošlú Vás na príslušné pracovisko Policajného zboru SR, kde si môžete vybaviť nový občiansky preukaz. Lehota na vybavenie občianskeho preukazu je 30 dní. K tomu budete potrebov:

  • platný občiansky preukaz
  • poplatok vo výške 4,50 EUR za OP po zmene údajov

Na vydanie nového OP je lehota 30 dní, avšak väčšinou je do 10 dní vybavený. Policajný zbor Vás môže o novom OP informovať aj cez SMS alebo emailom. Viac informácií nájdete na www.minv.sk. 

Máte tiež možnosť vybaviť si OP s tzv. čipom. Ak si dáte aktivovať službu elektronického podpisu, môžete s daným OP a čítačkou, komunikovať s úradmi záväzne aj prostredníctvom webu a emailu. Viac informácií nájdete na www.slovensko.sk.


Daňové povinnosti súvisiace s nadobudnutím nehnuteľnosti


Ako nový vlastník nehnuteľnosti máte v prvom rade povinnosť oznámiť správcovi miestnej dane (t.j. príslušné mesto – pozor nie daňový úrad), že ste nadobudli nehnuteľnosť (takisto predávajúci musí oznámiť jej predaj). Tlačivá nájdete na web stránke mesta alebo na mestskom úrade.

V Bratislave sa oznámenie a následne aj daňové priznanie podáva na pracovisku magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava na ulici Blagoevova 9 – (oproti Ekonomickej univerzite).

K oznámeniu nadobudnutia nehuteľnosti potrebujete nasledovné doklady (stačia fotokópie):

  • vyplnené a podpísané oznámenie o vzniku daňovej povinnosti  (formuláre a tlačivá  pre Bratislavu sú na adrese: www.bratislava.sk)
  • rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva (mali by Ste ho dostať doporučene z katastra)
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti (stačí z kataster portálu na internete:  www.katasterporal.sk)


Do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka máte povinnosť podať daňové priznanie (t.j. ak nehnuteľnosť nadobudnete 1.5.2015, do 31.1.2016 podáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti). Sadzby dane určuje mesto všeobecne záväzným nariadením (je vždy zverejnené na internete).
Tlačivo a vzory vyplnených daňových priznaní nájdete na www.bratislava.sk. Pre každé mesto a druh nehnuteľnosti je  určená iná sadzba dane, rozdiel je aj pri fyzických a právnických osobách. Daňové priznanie podáte len jedenkrát, ďalšie roky už nemusíte.

Daň platíte až keď Vám mesto doručí tzv. platobný výmer. V ňom určená daň ostáva rovnaká, pokiaľ sa nezmení sadzba dane alebo výmera Vašej nehnuteľnosti. Všetky zmeny nehnuteľnosti, ktoré majú vplyv na daň a tiež v prípade ak nehnuteľnosť predáte (vtedy do 30 dní musíte podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti).


Daňové povinnosti súvisiace s prípadným prenájmom nehnuteľnosti


V prípade prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti (napr. jedna izba) je potrebné registrovať sa na príslušnom daňovom úrade. Prenajímateľovi bude na základe registrácie pridelené DIČ.

Následne, do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka má prenajímateľ povinnosť podať daňové priznanie. Pri dani z prenájmu si môže vlastník odpočítať buď reálne náklady (musí byť vedená evidencia výdavkov alebo účtovníctvo) alebo tzv. paušálne výdavky. Daň je 19% z čistého príjmu. Každý daňovník má právo odpočítať si tzv. nezdaniteľnú časť dane, čiže nezdaňuje sa celý príjem z prenájmu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.


Daňové povinnosti súvisiace s daňou z príjmu v prípade predaja nehnuteľnosti


Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zdaňuje sadzbou 19%. Základom dane je čistý príjem – teda rozdiel medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a cenou, za ktorú ju vlastník predá, pričom je možné odpočítať si aj náklady spojené s obstaraním a údržbou nehnuteľnosti (rekonštrukcia, daň a pod.).  Taktiež máte povinnosť uhradiť osobitný jednorazový odvod do zdravotnej poisťovne - viac informácií získate u svojej zdravotnej poisťovne.


V určitých prípadoch je vlastník od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti oslobodený, a to po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti (dňom nadobudnutia je deň rozhodnutia príslušného správneho orgánu – katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva).


Ak vlastník nehnuteľnosť prenajímal a viedol si evidenciu o výdavkoch, ktoré si každý rok uplatňoval v daňovom priznaní, platia iné pravidlá pre oslobodenie od dane. Od dane sú v určitých prípadoch oslobodené aj iné osoby – viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.