Zavrieť

TÉMA: Ako efektívne zabezpečiť svoju hypotéku.

Hypotéka je záväzok na celý život a každá nečakaná situácia ako je úraz, ťažké ochorenie či trvalá invalidita, môže vážne zasiahnuť do schopnosti a možnosti splácať daný úver.Tiež v prípade smrti celý dlh na seba preberá partner alebo spoludlžník, a to väčšinou býva moment, kedy môžu byť finančné pomery rodiny ohrozené.

 

Keď už tieto nepredvídateľné situácie predsa len nastanú, riešením je poistenie hypotekárneho úveru, resp. schopnosti splácať úver. Môže vám ho ponúknuť banka, v ktorej čerpáte hypotéku, ale aj životné poistenie.

 

 

 

V bankopoistení je v rámci krytia napríklad zahrnuté riziko smrti, plnej invalidity, práceneschopnosti alebo straty zamestnania.

Životné poistenie vám ponúka viac možností krytia rizík. Okrem vyššie spomenutých oblastí si môžete poistiť aj riziko čiastočnej invalidity, závažných ochorení, chirurgických zákrokov či hospitalizácie. Krytie čo najširšieho okruhu rizík rozširuje vašu ochranu. Napr. pri riziku čiastočnej invalidity vám vzniká nárok na plnenie už pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% (po priznaní čiastočnej invalidity Sociálnou poisťovňou).

 

Váš zdravotný stav banku až tak nezaujíma, naopak v životnom poistení musíte uviesť aj športové záľuby.

 

Banky skúmajú úroveň rizika v zamestnaní alebo vykonávaný šport iba minimálne. Stačí, aby ste podpísali čestné vyhlásenie, na základe ktorého potvrdzujete svoj dobrý zdravotný stav. Ak váš zdravotný stav nespĺňa isté kritériá, musíte doložiť zdravotný dotazník.  V životnom poistení zase platí, čím rizikovejšie zamestnanie alebo rizikovejšie hobby máte, tým vyššie poistné. Tiež vždy vypisujete zdravotný dotazník. Čím horší je zdravotný stav, tým vyššie prirážky na poistnom alebo výluky z krytia dostanete. Na druhej strane však získavate väčšiu istotu, že v prípade úrazu alebo choroby dostanete plnenie z dojednaných rizík.

Poistné v produktoch ponúkaných bankou sa stanovuje ako percento z výšky čerpaného úveru alebo ako percento z výšky mesačnej splátky, pričom nezáleží na veku klienta. V životnom poistení cena poistenia závisí od mnohých parametrov, ktorými sú napríklad vek, zamestnanie, športová a záujmová činnosť a takisto zdravotný stav. Bankový produkt je preto lacnejší pre starších klientov, naopak menej výhodný je pre mladých ľudí.


Porovnanie sumy poistného bankopoistenia a životného poistenia 
     

 
Výška rozsahu krytia v poistení
 
 
Bankopoistenie- Banka 1
Bankopoistenie- Banka 2
Bankopoistenie- Banka 3
Životné poistenie -Poisťovňa 1
Životné poistenie -Poisťovňa 2
Životné poistenie -Poisťovňa 1
Životné poistenie -Poisťovňa 2
(30-ročný klient)
(40-ročný klient)
Smrť (100 000€), trvalá invalidita (100 000€), pracovná neschopnosť (do 1800€ mesačne)
48,8€/mes
53,4€/mes
40,82€/mes
40,41€/mes
40,19€/mes
55,65€/mes
65,61€/mes

 

 

Inak to vyzerá aj pri poistnom plnení

 

Pri bankopoistení v prípade smrti alebo plnej invalidity je plnenie vyplatené vo forme jednorazovej dávky a je použité na úhradu celej nesplatenej istiny úveru. Poistná suma pri týchto rizikách v priebehu doby klesá, pričom klesanie je rovnaké ako klesanie nesplatenej istiny úveru. V prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania je plnenie vo forme mesačnej splátky za poskytnutý úver. Splátky sú uhrádzané počas doby práceneschopnosti alebo nezamestnanosti, ale pri oboch rizikách je stanovená maximálna doba plnenia, zvyčajne je to 12 mesiacov.

 

Životné poistenie umožňuje stanoviť poistné tak, aby v prípade plnenia bolo možné splatiť nielen poskytnutý úver, ale tiež napríklad zabezpečiť vašu rodinu zo zvyšnej sumy. Pokiaľ si pri rizikách ako je smrť alebo invalidita dohodnete konštantnú poistnú sumu, tá zostáva počas celej doby poistenia v rovnakej výške. Ak sa rozhodnete pre klesajúcu poistnú sumu, tá v priebehu trvania poistenia klesá rovnomerne. Zároveň platí, že v čase je možné poistenie meniť, tzn. pridávať a odoberať riziká, zvyšovať alebo znižovať poistné sumy podľa vašej aktuálnej potreby.

 

Kým bankou ponúkané poistenie sa zvyčajne vzťahuje iba na hlavného dlžníka, životné poistenie môže byť uzatvorené na dlžníka, tiež jeho partnera, ak v úvere vystupuje, dokonca je možné do poistenia zahrnúť aj deti. Rozdiely medzi bankopoistením a životnou poistkou sú tiež v rozsahu krytia a výške plnenia za vymenované úrazy a ochorenia, ale aj v podmienkach a dobe plnenia. Životné poistenie je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Poistenie ponúkané bankou býva viazané na poskytnutý úver a jeho zmena alebo zrušenie môže ovplyvniť aj podmienky splácania úveru.

 

 

Zobrali ste si hypotéku a uvažujete nad tým, ako ju efektívne zabezpečiť? Nechajte si poradiť od nášho poistného špecialistu.